پنجشنبه 26 مهر 1397   15:20:05
آزمایشگاههای تایید شده
 
 
 آزمایشگاه های تأیید شده بر اساس روش اجرایی 208/111/ر
 آزمایشگاه های آزمون تائید شده بر اساس استاندارد 17025
 آزمایشگاه های کالیبراسیون تائیدشده براساس استاندارد 17025
 استاندارد ISO/IEC 17025 - ویرایش 2005
نمودار فرآیند تایید صلاحیت آزمایشگاه ها براساس الزامات 17025
دستورالعمل استفاده از گواهینامه و نماد تایید صلاحیت 
ضوابط 
تعاریف 
جدول هزینه های خدمات تایید صلاحیت  آزمایشگاه (جدید)
فرم تعهدنامه جهت تحویل گواهینامه تایید صلاحیت 
توجه: آزمایشگاه های متقاضی تایید صلاحیت بر اساس روش اجرایی 208/111/ر لازم است به اداره کل استاندارد استان مربوطه مراجعه نمایند.