يكشنبه 30 ارديبهشت 1397   22:20:52
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: دقت پویای نوین
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\527
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/10/15
کمیت: ابعاد - سختی سنجی- فشار- گشتاورسنجی- نیروسنجی- جرم - حجم-جریان مایعات - دما - شبیه ساز دما- رطوبت - شیمی - الکتریک
تلفن و نمابر: 44606969 و44606461 و 44606930-021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : فارس
نام آزمایشگاه: شرکت ایران مدار
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\1085
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/12/18
کمیت: فلو
تلفن و نمابر: 071-36206201 و 36206202-071
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: اندزاه گیری و کالیبراسیون فروردین کالا پیمان
شماره تایید صلاحیت: NACI\LAB\718
اعتبار تایید تا تاریخ: 1397/05/02
کمیت: ابعاد - نیرو - سختی سنجی- ضربه
تلفن و نمابر: 021-66919080 و 66933797-021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : یزد
نام آزمایشگاه: شرکت سامان آرا فرآیند کیفیت میبد
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\753
اعتبار تایید تا تاریخ: 1397/08/03
کمیت: ابعاد - جرم - حجم - دما- دور- فشار- نیرو
تلفن و نمابر: 035-32340094 و 32340094-035
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : البرز
نام آزمایشگاه: آروین سیستم
شماره تایید صلاحیت: NACI/LAB/235
اعتبار تایید تا تاریخ: 1397/10/04
کمیت: جرم، ابعاد، رطوبت سنجی، دما (تماسی)- دما (غیرتماسی- تابشی)- سختی سنجی - براقیت سنجی- فشار - ظروف حجمی- چگالی سنجی - ضریب شکست و چرخش نوری- pH متری-اسپکتوروفوتومتر- کدورت سنجی - ویسکوزیته- کروماتوگرافی- Do متر- کارل فیشر- تیتراتور پتانسیومتری- الکتریک - نیرو و گشتاور-
تلفن و نمابر: 32557282و 32521777 و 32554563-026
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>