چهارشنبه 8 بهمن 1399   12:42:41
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : کرمان
نام آزمایشگاه: مس سرچشمه - صدور سال 97
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1226
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1397/10/29
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/10/28
کمیت: ابعاد، دما، جرم، فشار و الکتریک .
تلفن و نمابر: 34302524 و 34302547 - 034
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: تجهیز اندیش کاسپین - تجدید و تغییر دامنه سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/884
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1395/07/04
اعتبار تایید تا تاریخ: 1404/09/17
کمیت: اپتیک.
تلفن و نمابر: 22310681 و 88753022 - 22310680 - 021
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : اصفهان
نام آزمایشگاه: بهفام روش سپاهان - تجدید و گسترش دامنه سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/830
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1395/02/19
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/03/19
کمیت: دما، ابعاد، فشار و وکیوم، جرم، رطوبت، شیمی، دورسنجی، گشتاور، ارت، نیرو، تصحیح کننده حجم گاز طبیعی، فلومتری، حجم، الکتریک،
تلفن و نمابر:
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: داروسازی دکتر عبیدی - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1418
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/05/21
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/05/20
کمیت: فشار، جرم، دما، رطوبت، دور، حجم.
تلفن و نمابر: 44504787 و 4-44522451 -021
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: تابان کنترل دقیق - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1434
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/07/20
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/07/19
کمیت: ابعاد، فشار، دما، شیمی، گازسنجی.
تلفن و نمابر: 88906782-88907228 -021
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه