دوشنبه 30 فروردین 1400   06:34:06
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: بسپار
  تاریخ اعتبار: 1399/11/29
  وضعیت گواهینامه: فعال
  شماره گواهینامه: 2617/kb
  استان ها: کهگیلویه و بویر احمد
  تلفن: 09357555296-07432270558
  نمابر: 07432270559
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: ایتراک-4415
  تاریخ اعتبار: 1401/06/30
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: T/4415
  استان ها: تهران
  تلفن: 48924217
  نمابر: 44905541
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: ایمن خودرو تات-4360
  تاریخ اعتبار: 1401/04/08
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: T/4360
  استان ها: تهران
  تلفن: 55829931
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: پایش صنعت آروین پارس
  تاریخ اعتبار: 1400/08/20
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Gho/2440
  استان ها: قم
  تلفن: 02536608739
  نمابر: 02536608739
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: ایمن خودور قائم البرز
  تاریخ اعتبار: 1401/08/14
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AL/3736
  استان ها: البرز
  تلفن: 36707098
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه