يكشنبه 22 تير 1399   12:05:58
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: فرا سنجش زاهدان
  تاریخ اعتبار: 1400/06/06
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Sb/2013
  استان ها: سیستان و بلوچستان
  تلفن: 054-33264808
  نمابر: 33264808-054
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شرکت نگین گستر هادی خلخال
  تاریخ اعتبار: 1401/01/31
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/4372
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 045/32453800
  نمابر: 045/32453600
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ایلام
  تاریخ اعتبار: 1399/04/27
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: EL/3657
  استان ها: ایلام
  تلفن: 08433341467
  نمابر: 08433330125
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: فرآیند میزان ایرانیان
  تاریخ اعتبار: 1440/06/20
  وضعیت گواهینامه: تعلیق
  شماره گواهینامه: MA/3685
  استان ها: مازندران
  تلفن: 01142195724
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شرکت ایمنی هرمزگان جنوب
  تاریخ اعتبار: 1400/01/27
  وضعیت گواهینامه: معتبر- صدور
  شماره گواهینامه: hr-4427
  استان ها: هرمزگان
  تلفن: 09171689861
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>