چهارشنبه 8 بهمن 1399   12:57:11
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
 • نام آزمایشگاه: نیاز آرتا سبز آزما
  تاریخ اعتبار: 1401/09/27
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3776
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533263290
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: سنجش روز اردبیل
  تاریخ اعتبار: 1401/08/27
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/1202
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533524253
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: پیشرو گستر همراه عصر
  تاریخ اعتبار: 1401/10/09
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: khr/3795
  استان ها: خراسان رضوی
  تلفن: 05152522345
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شرکت خدمات فنی ایمن گاز مهر گستر واحد کرمان
  تاریخ اعتبار: 1400/05/05
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: 1661/kr
  استان ها: کرمان
  تلفن: 03433211796
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شرکت خدمات فنی ایمن گاز مهر گستر واحد بم
  تاریخ اعتبار: 1400/05/14
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: 2479/kr
  استان ها: کرمان
  تلفن: 0343-2320429
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه