چهارشنبه 8 بهمن 1399   14:16:17
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: مجتمع طلای موته - صدور سال 96
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: انگ فلزات گرانبها - اندازه گیری مقدار طلا اندازه گیری کوپلاسیون
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1086
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1396/12/19
اعتبار تا تاریخ: 1399/12/18
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 45336130 و 45336317- 031
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: حلوای عقاب - تجدید و گسترش دامنه سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی ، میکروبیولوژی و بیولوژی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/454
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1392/10/01
اعتبار تا تاریخ: 1402/06/10
استان: تهران
تلفن و نمابر: 021-53868000-6567227
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: پارس ایزوتوپ - تمدید و گسترش دامنه سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1213
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1397/10/08
اعتبار تا تاریخ: 1400/10/07
استان: تهران
تلفن و نمابر: 021-88337023-88337024
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: مینو خرمدره - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی ، میکروبیولوژی و بیولوژی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1421
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/06/11
اعتبار تا تاریخ: 1402/06/10
استان: زنجان
تلفن و نمابر: 024-35528050-35528060
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: اتحاد موتور - تجدید و گسترش دامنه سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه، متالوژی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/373
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1392/02/18
اعتبار تا تاریخ: 1404/08/17
استان: تهران
تلفن و نمابر: 44983885 و 8-44984955-021
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه