دوشنبه 30 فروردین 1400   08:03:20
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: هونام اطلس دریای جنوب - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1475
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/12/12
اعتبار گواهینامه تا تاریخ: 1401/12/11
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
استان: هرمزگان
تلفن و نمابر: 9029323 - 076
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: سیم و کابل گل مازندران - تجدید سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
شماره گواهینامه: NACI/Lab/478
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1392/11/30
اعتبار گواهینامه تا تاریخ: 1404/11/05
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
استان: مازندران
تلفن و نمابر: 8- 011-44203386
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: کاوش اکسیر آزما - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی، نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1464
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/11/06
اعتبار گواهینامه تا تاریخ: 1402/11/05
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
استان: مرکزی
تلفن و نمابر: 086-34135590
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: تولیدی بارگانی قائمیه کازرون - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1470
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/11/06
اعتبار گواهینامه تا تاریخ: 1402/11/05
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
استان: فارس
تلفن و نمابر: 071-42414023
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: صنایع شهدای بعثت - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1438
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/08/18
اعتبار گواهینامه تا تاریخ: 1402/08/17
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
استان: قم
تلفن و نمابر: 36647550- 025-36647550
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه