دوشنبه 6 تیر 1401   07:00:30

*********

توجه:
 آزمایشگاه های متقاضی تایید صلاحیت بر اساس روش اجرایی 208/111/ر لازم است به اداره کل استاندارد استان مربوطه مراجعه نمایند.