سه‌شنبه 1 تیر 1400   10:13:05
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: آروین به زیست پارسیان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی - مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1520
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/02/20
اعتبار گواهینامه تا تاریخ: 1403/02/19
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
استان: مرکزی
تلفن و نمابر: 42342497 و 42342831-086
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: پاک بنیان البرز
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: بسته بندی و سلولزی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1474
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/12/12
اعتبار گواهینامه تا تاریخ: 1402/12/11
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
استان: البرز
تلفن و نمابر: 36101047 و 50-36101048-026
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: ایمن تاش سپاهان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1014
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1396/07/29
اعتبار گواهینامه تا تاریخ: 1405/01/22
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 031-37607549-37607549
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: فرانور گستر جنوب
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
شماره گواهینامه: NACI/Lab/944
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1395/12/16
اعتبار گواهینامه تا تاریخ: 1405/01/22
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
استان: بوشهر
تلفن و نمابر: 077-91021544-33453123
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: آزمون گاز البرز
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی، برق و الکترونیک
شماره گواهینامه: NACI/Lab/961
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1396/02/16
اعتبار گواهینامه تا تاریخ: 1405/01/22
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
استان: البرز
تلفن و نمابر: 026-32557284-32546412
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه