سه‌شنبه 25 خرداد 1400   06:16:44
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر

مرتب سازی u
2593 ركورد
 • نام آزمایشگاه: آویژه مغان
  تاریخ اعتبار: 1402/02/24
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3997
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 045/32728229
  نمابر: 045/32728229
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آرام گاز گستر ایرانیان
  تاریخ اعتبار: 1402/02/01
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/3951
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 09144514277
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: مصالح ساختمانی دانشگاه صنعتی ارومیه
  تاریخ اعتبار: 1400/09/30
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Agh/4420
  استان ها: آذربایجان غربی
  تلفن: 044-33728362
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: کیا سهند اسپوتا کیفیت
  تاریخ اعتبار: 1401/11/08
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Agh/4296
  استان ها: آذربایجان غربی
  تلفن: 044-32231647
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: انداز یاران مکریان ( شهر سیمینه)
  تاریخ اعتبار: 1401/02/28
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Agh/4428
  استان ها: آذربایجان غربی
  تلفن: 044-46464575
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه