یکشنبه 12 تیر 1401   04:26:25
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر
زمینه فعالیت

مرتب سازی u
2484 ركورد
 • نام آزمایشگاه: دقیق آزمای سینای نوین(فرآورده های نفتی)
  تاریخ اعتبار: 1402/07/01
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Agh/3695
  استان ها: آذربایجان غربی
  تلفن: 09149412886
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: دقیق آزمای سینای نوین(غذایی و کشاورزی)
  تاریخ اعتبار: 1402/07/01
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Agh/3695
  استان ها: آذربایجان غربی
  تلفن: 09149412886
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
  تاریخ اعتبار: 1402/10/30
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: ya/4293
  استان ها: یزد
  تلفن: 32370161
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: نگین گستر هادی خلخال
  تاریخ اعتبار: 1403/01/31
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/4372
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04532453800
  نمابر: 04532453600
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: ایمن کیفیت اتحاد ایرانیان
  تاریخ اعتبار: 1403/01/31
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/4373
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 045/33339730
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه