یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   18:05:46
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : بوشهر
نام آزمایشگاه: توسعه انرژی تلاش گستر - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1481
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/12/12
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/12/11
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: دما، فشار.
تلفن و نمابر: 37227674-37227575-37227558- 077
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : فارس
نام آزمایشگاه: صنایع الکترونیک شیراز - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1437
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/07/20
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/07/19
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد، الکترومکانیکال، ارتعاشات، نیرو، دما، رطوبت، شیمی، جرم، اسیلوسکوپ، الکتریک، فرکانس و ماکرو ویو.
تلفن و نمابر: 36240064 -071
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: کولر ایران - تجدید سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/190
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1389/03/31
اعتبار تایید تا تاریخ: 1404/12/10
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد، گشتاور و دما.
تلفن و نمابر: 44191700 و 44191600 - 021
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : اصفهان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ملی اندازه گیری مشخصه های دریایی - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1473
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/11/12
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/11/11
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: شیمی.
تلفن و نمابر: 33912519-33912518- 031
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : خوزستان
نام آزمایشگاه: توسعه صنعت ایران افق - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1472
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/11/12
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/11/11
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: فشار.
تلفن و نمابر: 88828518-88302910 - 021
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه