سه‌شنبه 1 تیر 1400   08:54:49
آزمایشگاهها->آزمایشگاههای کالیبراسیون تائید صلاحیت شده بر اساس استاندارد17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
سال: 1399
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: سنجش کوشا
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/138
فرآیند تایید صلاحیت: تجدید و گسترش دامنه
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1385/02/10
سال صدور اولیه: 1385
ماه صدور اولیه: 02
روز صدور اولیه: 10
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1399/11/12
سال صدور مجدد: 1399
ماه صدور مجدد: 11
روز صدور مجدد: 12
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/11/11
سال پایان اعتبار گواهینامه: 1404
ماه پایان اعتبار گواهینامه: 11
روز پایان اعتبار گواهینامه: 11
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد، دما، رطوبت، فشار، نیرو، گشتاور، الکتریک، دورسنجی، صوت، NDT، جرم، ظروف حجمی.
تلفن و نمابر: 66017336 و5-66062854،66005396،66005246 -021
آدرس و کدپستی: تهران، خیابان آزادی، بعد از دانشگاه صنعتی شریف، بلوار شهید اکبری، خیابان عباس شرقی، پلاک 9. کدپستی: 1458834154
پست الکترونیک: www.sanjeshkoosha.ir
فایل مربوطهDownload
تاریخ ارزیابی مراقبتی 1:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 2:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 3:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 4:
توضیحات:
 
نام استان : بوشهر
نام آزمایشگاه: توسعه انرژی تلاش گستر - صدور سال 99
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1481
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/12/12
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1402/12/11
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: دما، فشار.
تلفن و نمابر: 37227674-37227575-37227558- 077
آدرس و کدپستی:
فایل مربوطهDownload
تاریخ ارزیابی مراقبتی 1:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 2:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 3:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 4:
توضیحات:
 
نام استان : فارس
نام آزمایشگاه: صنایع الکترونیک شیراز - صدور سال 99
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1437
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/07/20
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1402/07/19
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد، الکترومکانیکال، ارتعاشات، نیرو، دما، رطوبت، شیمی، جرم، اسیلوسکوپ، الکتریک، فرکانس و ماکرو ویو.
تلفن و نمابر: 36240064 -071
آدرس و کدپستی:
فایل مربوطهDownload
تاریخ ارزیابی مراقبتی 1:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 2:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 3:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 4:
توضیحات:
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: کولر ایران - تجدید سال 99
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/190
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1389/03/31
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1404/12/10
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد، گشتاور و دما.
تلفن و نمابر: 44191700 و 44191600 - 021
آدرس و کدپستی:
فایل مربوطهDownload
تاریخ ارزیابی مراقبتی 1:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 2:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 3:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 4:
توضیحات:
 
نام استان : اصفهان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ملی اندازه گیری مشخصه های دریایی - صدور سال 99
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1473
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/11/12
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1402/11/11
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: شیمی.
تلفن و نمابر: 33912519-33912518- 031
آدرس و کدپستی:
فایل مربوطهDownload
تاریخ ارزیابی مراقبتی 1:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 2:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 3:
تاریخ ارزیابی مراقبتی 4:
توضیحات:
12345678910...>>>