یکشنبه 12 تیر 1401   03:12:44

نام و نام خانوادگی شماره داخلی خط مستقیم
بخش ریاست مرکز
جناب آقای دکترسید محمود هاشمی (رئیس مرکز) - 88839049
88839050
88839042
جناب آقای محمدپور (متصدی امور دفتر) 124
سرکار خانم جودکی (رییس گروه ارزیابی عملکرد وآموزش) 102
معاونت تأیید صلاحیت نهادهای  بازرسی
جناب آقای گازر ( معاون بازرسی ) 127 88839048
سرکار خانم دستیار ( رییس گروه بازرسی) 122 88839044
سرکار خانم معصومه طارمی 130 88827121
سرکار خانم شیرازی 155 88827211
سرکار خانم صادقی 120 88827121
جناب آقای چراغی 128 88827211
جناب آقای دهقان 160 88839044
معاونت تأیید صلاحیت آزمایشگاهها
سرکار خانم سهیلی ( معاون آزمایشگاه ) 135 88307130
سرکار خانم فاطمه طارمی 282 88307130
جناب آقای وریا صالحی 145 88307130
سرکار خانم باقری ( رییس گروه آزمایشگاه غیرفلزی) 138 88828114
سرکار خانم سخن آفرین 104 88828114
سرکار خانم میشانی 144 88307130
سرکار خانم معانی 223 88839043
جناب آقای صالحی ( رییس گروه آزمایشگاه فلزی) 134 88821911
سرکار خانم حسن پور 137 88821911
سرکار خانم سلیمانی 229 88839043
سرکار خانم صابریان 141 88839043
سرکار خانم چراغی ( امور مالی) 161 88308094
جناب آقای خانی 143 88308094
معاونت تأیید صلاحیت نهادهای گواهی کننده ( ساختمان پزشکپور)
سرکار خانم زرین چنگ ( معاون CB) --- 88931908
سرکار خانم شاهوردی --- 88896399
سرکار خانم عباسپور --- 88931909
سرکار خانم چنگیز عباسی --- 88896399
جناب آقای عربیان (مسئول حراست  ساختمان کریمخان ) 158 88825231
تهران خیابان  سپهبد قرنی- کوچه آذرفر پلاک 195- مرکز ملی تایید صلاحیت ایران آدرس
تهران خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک 23