دوشنبه 29 شهریور 1400   03:23:50
اطلاعیه افزایش دامنه فعالیت های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
فراخوان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با توسعه بانک ارزیابان
شرایط احراز  مدیر فنی و بازرسین درنهادهای  بازرسی  جدید متقاضی تایید صلاحیت در  تعیین معیار مصرف در صنایع انرژی بر
معرفی نهادهاي ارزیابی انطباق نمونه در مراسم روز جهانی استاندارد
دعوت به مصاحبه مجدد پذیرفته شدگان در مرحله آزمون کتبی بر اساس استاندارد 17025 بانک ارزیابان در سالهای 1397 و 1398
فراخوان دعوت به همکاری
  • 1400/4/16 چهارشنبه فراخوان دعوت به همکاری
    مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با رسالت تکمیل بانک کارشناسان تخصصی خود از متخصصان داوطلب و افراد واجد شرایط در حوزه های ذیربط . . .
الزام  آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده به همکاری در انجام ارزیابی های مراقبتی
شرایط احراز بازرسین فنی انرژی دامنه های فرآیندها و سامانه‌های انرژی بر (مهم)
الزام وجود تجهیزات، مواد کاری و مرجع و آزمونه جهت اثبات توانایی دامنه فعالیت
آزمایشگاه آبتین تجهیز آزما
اطلاعه مهم - درج نشان استاندارد بدون اخذ مجوزهای لازم
شرکت در آزمون مهارت در طول دوره اعتبار گواهینامه
  استفاده از نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
نامعتبر بودن گواهی کالیبراسیون فاقد نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اطلاعیه مرکز ملی تائید صلاحیت ایران  (تخلف های واصله به مرکز)
اطلاعیه مهم - کلیه نهادهای بازرسی و آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون متقاضی تایید صلاحیت
ارسال کلیه مدارک و مستندات مربوط به فرآیند تایید صلاحیت(اعطاء/تجدید/ گسترش دامنه)به تفکیک سال و ارزیابی در محل دامنه های بازرسی (جدید , فوررررری)
اطلاع رسانی مهم در ارتباط با انجام ارزیابی های مراقبتی بر اساس ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025: 2017 (جدید)
اطلاعیه مختومه شدن درخواستهایی که بیش از 3ماه از زمان پذیرش اولیه آنها گذشته و آزمایشگاه نسبت به بارگذاری مدارک پس از پذیرش اقدام ننموده است (جدید)
تاکید بر غیر مجاز بودن صدور گواهینامه محصول و گواهینامه بازرسی در دامنه هایی به غیر ازمحصولات زارعی و باغی فرآوری نشده برای مصارف انسان و دام توسط نهادهای بازرسی تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت (جدید)
1 2 3 4