دوشنبه 29 شهریور 1400   03:47:121399/5/10 جمعه انجام موفقیت آمیز بخش دوم ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران وسط تیم ارزیابی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (APAC)...
بسمه تعالی
 
انجام موفقیت آمیز بخش دوم ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

بخش دوم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط تیم ارزیابی همترازی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه از روز دو شنبه مورخ  1399/05/06لغایت روز سه شنبه مورخ 1399/05/07 انجام پذیرفت. این ارزیابی پس از گذشت چهار سال از ارزیابی اولیه و پیرو ارزیابی برگزار شده در آبان ماه سال گذشته، در راستای تمدید عضویت های کسب شده در اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه و مجمع بین المللی تایید صلاحیت، توسط 2 ارزیاب همتراز در زمینه های سیستم مدیریت زیست محیطی(EMS)  و سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی (OHSMS) با توجه به شیوع بیماری covid-19 و عدم امکان حضور ارزیابان در کشور، به صورت ارزیابی از راه دور (assessment-remote) انجام پذیرفت.

پیرو اتمام ارزیابی و نتیجه موفقیت آمیز آن، تمدید گواهینامه موافقتنامه شناسایی چند جانبه(MRA)   اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (APAC)  با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انجام فرآیند تایید صلاحیت نهاد های گواهی کننده در زمینه های سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)و سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی(OHSMS) ، در اجلاس سالیانه آتی این اتحادیه انجام خواهد شد.

 
بيشتر