شنبه 9 بهمن 1400   14:46:36

نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده

نهاد صدور گواهینامه محصول (ISO17065)
آزمایشگاه تشخیص پزشکی (استاندارد ISO 15189)
نهاد برگزار کننده آزمون مهارت ( استاندارد ISO 17043)
نهاد صدور گواهینامه سیستم مدیریت (استاندارد ISO 17021-1)
آزمایشگاه آزمون (استاندارد ISO 17025)
آزمایشگاه کالیبراسیون (استاندارد ISO 17025)
نهاد بازرسی کننده (استاندارد ISO 17020)
1