اطلاعیه ها

الزام آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده به همکاری در انجام ارزیابی های مراقبتی

1400/4/16 چهارشنبه
.
اطلاعیه


"الزام  آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده به همکاری در انجام ارزیابی های مراقبتی"

 
"به اطلاع کلیه ی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون دارای گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می رساند، با توجه به صدور گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد  17025 و الزامات اعلام شده این مرکز مبنی بر انجام ارزیابی های مراقبتی در دوره اعتبار گواهینامه ها (حداقل یک بار در سال)، ضروریست اقدامات لازم از سه ماه قبل از سررسید سالانه اعتبار گواهینامه، توسط آزمایشگاه ها صورت پذیرد. پایش و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه ها با برنامه ریزی و اجرای فرایند ارزیابی های مراقبتی توسط این مرکز و یا پیمانکاران مورد تایید مرکز صورت خواهد پذیرفت. عدم اقدام آزمایشگاه ها در موعد مقرر و یا عدم همکاری آنها در انجام ارزیابی های مراقبتی منجر به عدم تکمیل پرونده و بالتبع عدم اعتبارگواهینامه خواهد شد که با طرح پرونده در کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه ها، تعلیق گواهینامه مربوطه مواجه خواهد گردید. مراتب جهت آگاهی و برنامه ریزی توسط آزمایشگاه ها ایفاد گردید."