شنبه 9 بهمن 1400   13:06:04

مهم ترین اخبار

تجدید گواهینامه دو نهاد برگزار کننده آزمون مهارت بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17043:2010  

1400/10/24 جمعه
بر اساس ارزیابی انجام شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، مراکز ازمون مهارت پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد و شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد، موفق به تجدید و افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت  ISO/IEC 17043  شدند.
.

بر اساس ارزیابی انجام شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، مراکز ازمون مهارت پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد و شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد، موفق به تجدید و افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت  ISO/IEC 17043  شدند.
  1. دامنه تایید صلاحیت مرکز آزمون مهارت پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد (تجدید و افزایش دامنه)، : غذایی  میکروبی، باقیمانده سموم ،نفت و فرآورده های نفتی، آرایشی بهداشتی، پلیمر،سیم و کابل
  2. دامنه تایید صلاحیت مرکز آزمون مهارت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (تجدید و افزایش دامنه): آزمونهای شیمیایی و میکروبی آب و فاضلاب،آهن اسفنجی و گندله آهن
لازم به توضیح است آزمون مهارت روشی است که در آن نتایج آزمون آزمایشگاه در مقایسه با سایر آزمایشگاه های مشابه، از سوی مرجع بی طرف (برگزار کننده آزمون مهارت( ارزیابی می شود. این ارزیابی به واسطه مقایسه نتایج حاصل از انجام آزمون توسط آزمایشگاه های مختلف بر روی نمونه با مقدار مجهول محقق می گردد. برگزارکننده آزمون مهارت بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17043 به مقایسه منظم نتایج یک آزمایشگاه با مقادیر واقعی اقلام تحت آزمون می پردازد و در پایان نیز با ارائه گزارشی شامل تحلیل و ارزیابی کمی و آماری مشارکت کنندگان در آزمون مهارت، به بهبود عملکرد آنها کمک خواهد کرد.
 استاندارد ISO/IEC 17043  ،استاندارد بین المللی است که توسط مراکز اعتباردهی کشورها جهت تایید صلاحیت مراکز برگزار کننده آزمونهای مهارت مورد استفاده قرار می گیرد و تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده آزمونهای مهارت عامل موثری درپایش و ارتقا سطح  کیفیت خدمات آزمایشگاهی کشور می باشد.