شنبه 9 بهمن 1400   13:46:52

مهم ترین اخبار

اطلاع رسانی مهم در ارتباط با حداقل الزامات فنی ضروری برای آزمایشگاه های کالیبراسیون

1400/9/22 دوشنبه
.
به اطلاع کلیه ی آزمایشگاه های کالیبراسیون متقاضی / دارای گواهینامه تایید صلاحیت 17025 از این مرکز می رساند، با توجه به بررسی ها و ارزیابی های انجام گرفته توسط کارشناسان مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد ایران از آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده در حوزه ی کالیبراسیون، بدینوسیله جهت یکسان سازی امور اجرایی در کلیه آزمایشگاه ها و وحدت رویه در ارزیابی های اولیه  و ارزیابی های مراقبتی، حداقل الزامات فنی ضروری برای کمیت های مختلف حوزه کالیبراسیون بشرح  لینک ذیل تعیین می گردد.

الزامات مربوط به هر کمیت (کلیک کنید)