چهارشنبه 6 مرداد 1400   01:47:03
1400/2/4 شنبه الزام وجود تجهیزات، مواد کاری و مرجع و آزمونه جهت اثبات توانایی دامنه فعالیت
بسمه تعالي

 
الزام وجود تجهیزات، مواد کاری و مرجع و آزمونه جهت اثبات توانایی دامنه فعالیت

"به اطلاع کلیه ی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون متقاضی/ دارای گواهینامه تایید صلاحیت 17025 از این مرکز می رساند، وجود کلیه تجهیزات کاری، مواد مرجع و کاری، مدارک و سوابق مورد نیاز و همچنین آزمونه جهت بررسی و اثبات توانایی در دامنه فعالیت مورد تقاضا/ درج شده در گواهینامه آزمایشگاه در روز ارزیابی در محیط آزمایشگاه الزامی می باشد. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت موارد مورد اشاره، مسئولیت رد درخواست و یا کاهش دامنه  بر عهده مدیریت آزمایشگاه می باشد."
بيشتر