یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   17:08:13
شرایط احراز بازرسین فنی انرژی دامنه های فرآیندها و سامانه‌های انرژی بر (مهم)
الزام وجود تجهیزات، مواد کاری و مرجع و آزمونه جهت اثبات توانایی دامنه فعالیت
آزمایشگاه آبتین تجهیز آزما
اطلاعه مهم - درج نشان استاندارد بدون اخذ مجوزهای لازم
شرکت در آزمون مهارت در طول دوره اعتبار گواهینامه
  استفاده از نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
نامعتبر بودن گواهی کالیبراسیون فاقد نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اطلاعیه مرکز ملی تائید صلاحیت ایران  (تخلف های واصله به مرکز)
اطلاعیه مهم - کلیه نهادهای بازرسی و آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون متقاضی تایید صلاحیت
ارسال کلیه مدارک و مستندات مربوط به فرآیند تایید صلاحیت(اعطاء/تجدید/ گسترش دامنه)به تفکیک سال و ارزیابی در محل دامنه های بازرسی (جدید , فوررررری)
اطلاع رسانی مهم در ارتباط با انجام ارزیابی های مراقبتی بر اساس ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025: 2017 (جدید)
اطلاعیه مختومه شدن درخواستهایی که بیش از 3ماه از زمان پذیرش اولیه آنها گذشته و آزمایشگاه نسبت به بارگذاری مدارک پس از پذیرش اقدام ننموده است (جدید)
تاکید بر غیر مجاز بودن صدور گواهینامه محصول و گواهینامه بازرسی در دامنه هایی به غیر ازمحصولات زارعی و باغی فرآوری نشده برای مصارف انسان و دام توسط نهادهای بازرسی تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت (جدید)
اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (معرفی نهادهای ارزیابی انطباق نمونه)
اطلاعیه انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (جدید)
ویرایش جدید استاندارد 17025 ISO/IEC (نسخه 2017) (جدید)
چاپ استاندارد ۹۴۲۶ تجدیدنظر سوم (جدید)
اطلاعیه محاسبه بیشینه رواداری کادمیم برای گندم وارداتی به میزان ۰/۰۶(شش صدم) میلی گرم بر کیلوگرم (جدید)
اسامی قبول شدگان آزمون ارزیابان استاندارد 17025 مورخ 19، 08، 1398 - مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (جدید)
غیر مجاز بودن صدور گواهینامه محصول توسط نهادهای بازرسی تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت (جدید)
1 2 3 4