چهارشنبه 6 مرداد 1400   03:18:29
1400/2/4 شنبه آزمایشگاه آبتین تجهیز آزما
بسمه تعالی


بدینوسیله به اطلاع می رساند؛

  
بنا بر گزارشات دریافت شده مبنی بر فعالیت آزمایشگاه
" آبتین تجهیز آزما  در بیمارستاهای سطح کشور؛ گواهینامه آزمایشگاه مذکور جعلی و تحت اعتبار "مرکز ملی تایید صلاحیت ایران" نمی باشد
بيشتر