پنجشنبه 18 آذر 1400   13:43:12
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لیست نمایش اطلاعات کاربر
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
سال
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار گواهینامه تا تاریخ
استان
فرآیند تایید صلاحیت
افزایش اعتبار تا تاریخ (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 )
دامنه در دسته بندی

مرتب سازی u
 
سال: 1400
استان: مازندران
نام آزمایشگاه: سلاطین مخزن ایرانیان
زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1646
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/08/10
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/08/09
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 52356448- 011 دورنگار: 52356425- 011
آدرس و کدپستی: مازندران، نوشهر،کمربندی نوشهر، علی آباد میر، جنب معاینه فنی نوشهر،کد پستی: ۴۶۵۱۱۱۹۷۱۶
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: اصفهان
نام آزمایشگاه: کاوشگران روشاک کاشان
زمینه فعالیت: نساجی
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1640
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/08/10
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/08/09
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: 55471774- 031
آدرس و کدپستی: کاشان، خیابان شهید میرزایی، کدپستی: 8715675333
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: تهران
نام آزمایشگاه: بهران آسانبر
زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1654
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/08/16
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/08/15
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن: 57418000- 021 دورنگار : 57418000-021 داخلی 2292
آدرس و کدپستی: تهران، شهرک صنعتی پرند، میدان صنعت، بلوار صنعت، خیابان فرخنده ، خیابان ارغوان، قطعات C30,C31,C32،
کد پستی: 3761417743
پست الکترونیک: سایت اینترنتی :WWW. Behranlift.com
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: خراسان رضوی
نام آزمایشگاه: آکرودیته زعفران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1643
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/07/18
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/07/17
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: تلفن : 35425330- 051 دورنگار :35425406- 051
آدرس و کدپستی: مشهد، کیلومتر 12 جاده مشهد -قوچان، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، کدپستی:91895/157/356
پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.rifst.ac.ir
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
استان: خوزستان
نام آزمایشگاه: شایان بازدید
زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/955
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/07/18
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/07/17
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
تلفن و نمابر: 52282591- 061
آدرس و کدپستی: بندر امام، اسکله 3، بین باسکول و انبارهای سیلو بندر امام خمینی، کدپستی: 6357138441
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه