جمعه 21 مرداد 1401   04:06:45
فرم
لیست اطلاعات آزمایشگاه های تعیین ماهیت شده
 • سال: 1398
  نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شرکت واوان آزمای آریا
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  شماره انحصاری گواهینامه: ND/Lab/102
  فرآیند تایید صلاحیت: تجدید
  تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1398/06/06
  سال صدور اولیه: 1398
  ماه صدور اولیه: 06
  روز صدور اولیه: 06
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1400/06/15
  سال صدور مجدد: 1400
  ماه صدور مجدد: 06
  روز صدور مجدد: 15
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1402/06/14
  سال پایان اعتبار گواهینامه: 1402
  ماه پایان اعتبار گواهینامه: 06
  روز پایان اعتبار گواهینامه: 14
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه(براساس بندهای مصوب ر: تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تلفن: 02155678219
  دورنگار: 02155678206
  آدرس: تهران، اتوبان تهران قم ،فرودگاه امام خمینی، گمرگ حوزه 2 تجاری
  فایل گواهینامهDownload
  توضیحات: انگ فلزات گرانبها
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خدمات
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
 • سال: 1400
  وضعیت آزمایشگاه: معتبر
  شماره انحصاری گواهینامه: ND/Lab/101
  فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
  تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1397/04/17
  سال صدور اولیه: 1397
  ماه صدور اولیه: 04
  روز صدور اولیه: 17
  تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1400/06/15
  سال صدور مجدد: 1400
  ماه صدور مجدد: 06
  روز صدور مجدد: 15
  تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1402/06/14
  سال پایان اعتبار گواهینامه: 1402
  ماه پایان اعتبار گواهینامه: 06
  روز پایان اعتبار گواهینامه: 14
  تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه(براساس بندهای مصوب ر: تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: تلفن: 021-66276271-3
  دورنگار: 021-66276271-3
  آدرس: تهران،جاده قدیم کرج خیابان خلیج فارس،خیابان بهشتی گمرک تهران
  کدپستی: 1379656411
  فایل گواهینامهDownload
  توضیحات: انگ فلزات گرانبها
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خدمات
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
 • سال: 1400
  نام آزمایشگاه: A
  تاریخ صدور اولیه گواهینامه: تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه(براساس بندهای مصوب ر: تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: آدرس: توضیحات: انگ فلزات گرانبها
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خدمات
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
 • سال: 1400
  نام آزمایشگاه: A
  تاریخ صدور اولیه گواهینامه: تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه(براساس بندهای مصوب ر: تاریخ تعلیق: تاریخ رفع تعلیق: آدرس: توضیحات: انگ فلزات گرانبها
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خدمات
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم