جمعه 21 مرداد 1401   03:18:26
فرم
ورود اطلاعات آزمایشگاه های اندازه شناسی قانونی تایید شده براساس روش اجرایی111/253/ر
سال
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره انحصاری گواهینامه
فرآیند تایید صلاحیت
تاریخ صدور اولیه گواهینامه
سال صدور اولیه
ماه صدور اولیه
روز صدور اولیه
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات)
سال صدور مجدد
ماه صدور مجدد
روز صدور مجدد
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه
سال پایان اعتبار گواهینامه
ماه پایان اعتبار گواهینامه
روز پایان اعتبار گواهینامه
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه(براساس بندهای مصوب ر
سال افزایش اعتبار گواهینامه
ماه افزایش اعتبار گواهینامه
روز افزایش اعتبار گواهینامه
تاریخ تعلیق
سال تعلیق
ماه تعلیق
روز تعلیق
تاریخ رفع تعلیق
سال رفع تعلیق
ماه رفع تعلیق
روز رفع تعلیق
پست الکترونیک
تلفن
دورنگار
آدرس
کد پستی
فایل گواهینامه
توضیحات
زمینه فعالیت