پنجشنبه 18 آذر 1400   13:42:34
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر
زمینه فعالیت

مرتب سازی u
2561 ركورد
 • نام آزمایشگاه: صدرا الکترو مهبد
  تاریخ اعتبار: 1402/08/28
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Gho/4436
  استان ها: قم
  تلفن: 02533354042
  نمابر: 02533354044
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: سنجش نوین جویان هامون
  تاریخ اعتبار: 1402/06/14
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: Gho/4435
  استان ها: قم
  تلفن: 02533200371
  نمابر: 02533200371
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آریا فولاد قرن-تست ضربه
  تاریخ اعتبار: 1402/06/11
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: kho/2988
  استان ها: خوزستان
  تلفن: 06134437439
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: کیفیت موتور صبای سبلان
  تاریخ اعتبار: 1402/07/25
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/4217
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 04533668001
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: تولید و تامین قطعات تراکتور سازی تبریز
  تاریخ اعتبار: 1402/08/16
  وضعیت گواهینامه: معتبر
  شماره گواهینامه: 232/ Ash
  استان ها: آذربایجان شرقی
  تلفن: 34296750
  نمابر: 34247665
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه