جمعه 30 مهر 1400   17:18:26
فرم
** لیست 9/10/92
جستجو 11/8/98
نام آزمایشگاه
تاریخ اعتبار
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
استان ها
نمابر
زمینه فعالیت

مرتب سازی u
2568 ركورد
 • نام آزمایشگاه: آذران گاز مشگین سبز
  تاریخ اعتبار: 1402/06/18
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/4159
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 09147433588
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: آرتان صنعت سبز فردا
  تاریخ اعتبار: 1402/05/27
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AR/4126
  استان ها: اردبیل
  تلفن: 09148813184
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شکوه الکترونیک
  تاریخ اعتبار: 1401/12/25
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: 4347/al
  استان ها: البرز
  تلفن: 44210014- 026
  نمابر: 44210016 – 026
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: شیشه ایمنی بهنور
  تاریخ اعتبار: 1401/12/25
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: AL/4343
  استان ها: البرز
  تلفن: 37773750-026
  نمابر: 37773750-026
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
 • نام آزمایشگاه: جهان بتن پارس
  تاریخ اعتبار: 1401/12/25
  وضعیت گواهینامه: تمدید
  شماره گواهینامه: 4346/Al
  استان ها: البرز
  تلفن: 37316370 - 026
  نمابر: 37316352 - 026
  فایل مربوط به آزمایشگاهDownload
  انگ فلزات گرانبها
  برق و الکترونیک
  بسته بندی و سلولزی
  بیولوژی و میکروبیولوژی
  خودرو نیروی محرکه
  ساختمانی و معدنی
  شیمی و پتروشیمی
  غذایی و کشاورزی
  مکانیک و فلزشناسی
  مهندسی پزشکی
  نساجی و چرم
  اوزان و مقیاس و وسایل سنجش
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه