پنجشنبه 18 آذر 1400   14:26:11
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
سال
فرآیند تایید صلاحیت
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
سال: 1400
نام استان : اصفهان
نام آزمایشگاه: پایش فرایند تسلا
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/LAB/1658
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/08/16
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/08/15
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: آنالایزر گاز، شیمی
تلفن و نمابر: تلفن: 37770369 -031
دورنگار : 37770369 -031
آدرس و کدپستی: اصفهان،سه راه سیمین، کوی ولیعصر، خیابان ملک الشعرای بهار، مقابل پارک زمزم، پلاک 478، کد پستی: ۸۱۷۷۷۹۳۱۳۹
پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.pftesla.com
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام آزمایشگاه: بدر سیستم بازرگان
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/LAB/1089
فرآیند تایید صلاحیت: تجدید
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1396/11/28
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1400/08/16
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/08/15
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد
تلفن و نمابر: تلفن: 44659100- 021
دورنگار : 44659101- 021
آدرس و کدپستی: تهران، جاده مخصوص کرج، جنب اکباتان، خ فلسفی، کوچه نوروزی، پلاک 2،کد پستی:1393744313
پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.badrsystem-t.com
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : مرکزی
نام آزمایشگاه: شرکت صنعتی گام اراک
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/LAB/1656
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/08/16
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/08/15
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد
تلفن و نمابر: تلفن: 25-34131323- 086
دورنگار: 34131343- 086
آدرس و کدپستی: اراک، کیلومتر 12 جاده اراک- قم، منطقه صنعتی حاجی آباد، خیابان صنعت، خیابان رز ،کد پستی: ۳۸۱۹۹۵۸۵۴۱
پست الکترونیک: سایت اینترنتی : www.gamarak.com
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : اصفهان
نام آزمایشگاه: چدن سازان
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/LAB/1652
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/08/16
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/08/15
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد
تلفن و نمابر: تلفن: 35720330- 031
دورنگار: 35721440- 031
آدرس و کدپستی: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیایان چهارم،
کد پستی:8159484355
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : بوشهر
نام آزمایشگاه: تاوفیدار بارمان جنوب
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/LAB/1655
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/08/16
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/08/15
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد، فشار، گشتاور، دما، جرم، نیرو، شیمی ، گازسنجی، الکتریک
تلفن و نمابر: تلفن: 33350661- 077
دورنگار : 33350661- 077
آدرس و کدپستی: عسلویه، بیدخون، خیابان گلزار شهداء، کوچه 2 ،
کد پستی: 7511324363
پست الکترونیک: سایت اینترنتی :www.tavfidar.com
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه