یکشنبه 12 تیر 1401   03:20:06
فرم
لیست نهادهای گواهی کننده محصول تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17065
جستجو نهادهای گواهی کننده محصول تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17065
نام نهاد گواهی کننده
شماره گواهینامه
وضعیت گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
خاتمه تاریخ اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
2 رکورد
رديف نام نهاد گواهی کنندهشماره گواهینامهوضعیت گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهخاتمه تاریخ اعتبار گواهینامهمحصولجزئیات بیشتر
1پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی
NACI/121
معتبر
1399/12/23
1402/12/22

جزئیات بیشتر
2نهاد صدور گواهینامه کیفیت شعبه موسسه انجمن نفت ایران
NACI/202
معتبر
1399/04/28
1402/04/27

جزئیات بیشتر