دوشنبه 29 شهریور 1400   03:23:11
فرم
لیست نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO 14001
جستجوی نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO 14001
نام نهاد گواهی کننده
شماره گواهینامه
وضعیت گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
خاتمه تاریخ اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
13 رکورد
رديف نام نهاد گواهی کنندهشماره گواهینامهوضعیت گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهخاتمه تاریخ اعتبار گواهینامهجزئیات بیشتر
1شرکت دانش انطباق سیستم
126/NACI
معتبر
1397/08/05
1400/08/04
جزئیات بیشتر
2شرکت مشارکتی توف نورد ایران
NACI/101
معتبر
1396/09/28
1399/09/27
جزئیات بیشتر
3موسسه کیفیت و انطباق کیهان پویا
NACI/102
معتبر
1396/12/26
1399/12/25
جزئیات بیشتر
4شرکت مودی اینترنشنال قشم
NACI/107
معتبر
1396/12/20
1399/12/19
جزئیات بیشتر
5شرکت نوین آموز ثبات
NACI/113
معتبر
1397/10/26
1400/10/25
جزئیات بیشتر
123>>>