دوشنبه 29 شهریور 1400   03:54:42
فرم
لیست مشخصات نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO3834
**جستجو مشخصات نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO3834
نام نهاد گواهی کننده
وضعیت گواهینامه
شماره گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
3 رکورد
نام نهاد گواهی کنندهوضعیت گواهینامهشماره گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهتاریخ خاتمه اعتبار گواهینامهجزئیات بیشتر
شرکت ژیک سیستم
معتبر
NACI/114
1398/07/10
1399/12/21
جزئیات بیشتر
شرکت مودی اینترنشنال قشم
معتبر
NACI/107
1399/09/19
1402/09/18
جزئیات بیشتر
انطباق کیفیت آسیا
معتبر
NACI/110
1399/12/23
1402/12/22
جزئیات بیشتر