چهارشنبه 6 مرداد 1400   02:47:55
آزمایشگاههای غذایی و کشاورزی
1389/12/23 دوشنبه

*      آزمايشگاه صنايع نوشابه و آب ميوه

*      آزمايشگاه روغنها و چربيها

*      آزمايشگاه فرآوردههاي غلات

*      آزمايشگاه خشكبار و مايكوتوكسين ها

*      آزمايشگاه فرآوردههاي گوشتي

*      آزمايشگاه فرآوردههاي لبني

*      آزمايشگاه مواد افزودني خوراكي

*      آزمايشگاه آب آشاميدني و دستگاههاي حساس

*      آزمايشگاه فرآورده هاي تقطيري

*      آزمايشگاه قند و فرآورده هاي قنادي

*      آزمايشگاه خوراك دام و طيور


1392/5/20 یکشنبه