دوشنبه 29 شهریور 1400   03:01:12
فرم
لیست مشخصات نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO9001
جستجو مشخصات نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO9001
نام نهاد گواهی کننده
شماره گواهینامه
وضعیت گواهینامه
تاریخ صدور گواهینامه
خاتمه تاریخ اعتبار گواهینامه

مرتب سازی u
18 رکورد
نام نهاد گواهی کنندهشماره گواهینامهوضعیت گواهینامهتاریخ صدور گواهینامهخاتمه تاریخ اعتبار گواهینامهجزئیات بیشتر
شرکت مشارکتی توف نورد ایران
NACI/101
معتبر
1389/12/07
1399/10/26
جزئیات بیشتر
موسسه کیفیت و انطباق کیهان پویا
NACI/102
معتبر
1389/12/08
1399/12/25
جزئیات بیشتر
شرکت مرزبان کیفیت
NACI/105
معتبر
1398/06/16
1401/06/15
جزئیات بیشتر
شرکت مودی اینترنشنال قشم
NACI/107
معتبر
1391/12/17
1402/09/18
جزئیات بیشتر
شرکت انطباق کیفیت آسیا
NACI/110
معتبر
1399/12/23
1402/12/22
جزئیات بیشتر
1234>>>