یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   18:27:09
سازمانهای گواهی کننده
1396/2/16 شنبه
1394/2/20 یکشنبه
تکالیف و اهم مقررات مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطابق الزامات استاندارد ایزو 17011

خط مشی مرکز در ارتباط با شرایط فوق العاده NACI-M11  (جدید)


دستورالعمل ارزیابی از راه دور  NACI-W05 (جدید)

روش اجرایی رسیدگی به شکایت و اعتراضات به شماره NACI-P06 

- چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده محصول
(NACI-F168 (ISO/IEC 17021-1:2015 Checklist 


- 
چک لیست عملکرد نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت
(NACI-F143 (ISO/IEC 17021-1:2015 Checklist 

جدول کارمزد خدماتی تایید صلاحیت 


فرم درخواست برای تایید صلاحیت NACI-F138  
(جدید)

خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با تغییر ویرایش استاندارد

دستورالعمل استفاده از گواهینامه و نماد تائید صلاحیت NACI-W01 (جدید)

روش اجرايي اعطاء، تجديد، افزايش، كاهش، تعليق و ابطال تاييد صلاحيت به شماره
NACI-P11


خط مشي مركز ملي تاييد صلاحيت در خصوص نهادهاي گواهي كننده به شماره
NACI-M04

-
معیارهای تایید صلاحیت برای نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت NACI-M05

- 
خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انتقال گواهینامه های
NACI-M08 ISO 22000:2018


- 
خط مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انتقال گواهینامه های 
 
NACI-M09 ISO 50001:2018 
 

 روش اجرایی الزامات فنی مرکز در ارتباط با درخواست تایید صلاحیت
ایزو
1-17021 در زمینه جوش NACI-P23 

- 
NACI-F173 Client File Review form.docx (جدید)

- 
NACI-F174 MSCB Auditors.docx (جدید)

- 
NACI-F175 MSCB Staff.docx (جدید)

-  
Eng F129 Application for Registration in the database of Assessors & Experts.docx

Eng F164 Registration Form.docx


Eng F164 Registration Form.xlsx

Eng F165 MS CB Data collection.docx

Eng F165 MS CB Data Collection.xlsx 

Eng F172 Feedback Form.docx 

NACI-M02_NACI Policy Statement &Objectives.pdf

NACI-M07 impartiality statment.pdf 

W03 Eng Rev0 MS CB collection.pdf

- W04 Witnessing Activities.pdf

1392/5/20 یکشنبه