يكشنبه 15 تير 1399   20:29:44
1398/3/11 شنبه تغییر ویرایش مدارک الزامی IAF
اطلاعیه مرکزملی تایید صلاحیت ایران

موضوع : تغییر ویرایش مدارک الزامی

I      A       F

 
طبق اعلام مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF)  نسخه جدید برخی مدارک مرتبط با نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت از جمله  مدرک "تعیین مدت زمان ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای" به شماره IAF MD5:2019 و مدرک"درخواست ISO/IEC17021-1 برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای" به شماره IAF MD22:2019 در سال 2019 نهایی شده و جایگزین نسخه های قبلی گشته است. مدارک مورد اشاره درسایت مجمع بین المللی تایید صلاحیت به آدرس www.iaf.nu بخش Publications  قابل دسترسی و بهره برداری می باشد.
مدارک مذکور جزء مدارک الزامی نهادهای گواهی کننده می باشد لذا مرکز ملی تایید صلاحیت ایران زین پس در ارزیابی های خود، اجرا و پیاده سازی مدارک مذکور را حسب مورد، بررسی می نماید.
لذا نهادهای گواهی کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به آدرس naciportal.isiri.gov.ir، بخش سازمان‌های گواهی‌کننده، مراجعه نمایند.
 
 
 
بيشتر