شنبه 3 اسفند 1398   23:16:32
1398/1/31 شنبه انتقال گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم مدیریت انرژی
با توجه به انتشار نسخه جدید استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی(ISO 22000:2018) و سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001:2018) و دوره انتقال در نظر گرفته شده  توسط مجامع بین المللی، ضروری است متقاضایان و یا نهادهای گواهی‌کننده دارای اعتبار از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با صدور گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم مدیریت انرژی ، مطابق با خط‌مشی‌های مرکز ملی تایید صلاحیت به شماره‌هایNACI-M08  وNACI-M09   اقدام نمایند. لذا نهادهای گواهی کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به آدرس naciportal.isiri.gov.ir، بخش مدارک، سازمان‌های گواهی‌کننده مراجعه و  نسبت به فرآیند انتقال استانداردهای مربوطه اقدام نمایند.
بيشتر