NACI
1396/1/15 سه شنبه اطلاعیه سازمان ملی استاندارد (مرکز ملی تایید صلاحیت)          سازمان ملی استاندارد ایران(مرکز ملی تایید صلاحیت ایران) بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند پیرو موفقیت مرکز در ارزیابی همترازی اتحادیه آسیا اقیانوسیه و  امضاء توافقنامه برسمیت شناختن چند جانبه توسط رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، جناب آقای دکتر خاکی فیروز، با مجمع بین المللی تایید صلاحیت IAF ، بدینوسیله گواهینامه های تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده در زمینه سیستم مدیریت کیفیت تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، برای اولین بار، با لوگوی IAF و تحت اعتبار بین المللی صادر شد.
گفتنی است تعداد 7 گواهینامه برای نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت با اعتبار بین المللی صادر گردیده است که به منظور اطلاعات بیشتر در خصوص  نام و مشخصات نهادهای گواهی کننده فوق الذکر می توان به پورتال اطلاع رسانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به نشانی www.naci.ir در بخش "خدمات مرکز" - "سازمان های گواهی کننده" - " نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد ISO 9001 مراجعه نمود. 
بيشتر