شنبه 3 اسفند 1398   21:46:581398/5/20 يكشنبه بازدید و برگزاری آزمون بانک ارزیابان در استان های اصفهان و آذربجان شرقی  بازدید از آزمایشگاههای استان های  اصفهان  و  آذربایجان شرقی  و  برگزاری  آزمون بانک ارزیابان  تایید صلاحیت      نهادهای ارزیابی انطباق-آزمایشگاه ها             NACI   

 
ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران جناب آقای دکتر خاکی فیروز و هیات همراه از خطوط تولید و آزمایشگاه برخی واحدهای تولیدی در استان های آذربایجان شرقی و اصفهان بازدید بعمل آورند. همچنین در این بازدید نشستی با حضور مدیر کل استاندارد استان آذربایجان شرقی و نماینده انجمن آزمایشگاه ها برگزار و مشکلات و پیشنهادات انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است این مرکز در جهت تقویت بانک ارزیابان تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق-آزمایشگاه ها، با استناد به الزامات مندرج در بند 7-3 استاندارد ملی ایران-ایزو/آی ای سی17011، نسبت به برگزاری آزمون از سوی این مرکز برای کارشناسان حایز شرایط معرفی شده از سوی اداره کل استاندارد استان های مذکور در محل آن اداره کل اقدام نمود.
مقرر گردید از پذیرفته شدگان در آزمون کتبی، مصاحبه حضوری بعمل آمده و پس از کسب حدنصاب امتیاز، هماهنگی های لازم جهت حضور ایشان در تیم های ارزیابی به عنوان ارزیاب صورت پذیرد.
 
 
بيشتر