یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   18:50:23
1399/8/11 یکشنبه ارسال کلیه مدارک و مستندات مربوط به فرآیند تایید صلاحیت(اعطاء/تجدید/ گسترش دامنه)به تفکیک سال و ارزیابی در محل دامنه های بازرسی (جدید , فوررررری)
بسمه تعالی

کلیه   نهادهای بازرسی
 
بدینوسیله به اطلاع میرساند، ضروری است به منظور بروزرسانی آخرین اطلاعات مربوط به مستندات تایید صلاحیت آن شرکت از ابتدا تا کنون، نسبت به ارسال کلیه مدارک و مستندات مرتبط با ارزیابی های در محل انجام شده و تاریخ ارزیابی در محل به تفکیک و بر اساس الزامات استاندارد ایران ایزو /آی ای سی 17020:1392 به شرح ذیل، ظرف مدت دو هفته از تاریخ نامه ، به صورت لوح فشرده، به این مرکز اقدام نمایید 
1-  ارائه اطلاعات کلی شرکت شامل: نام و علامت تجاری ، شماره و تاریخ ثبت، شناسه ملی نهاد ارزیابی انطباق، اسامی اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و سهامداران، مدیرفنی حوزه /حوزه های بازرسی ، مسئول تضمین کیفیت وضعیت نهاد (عام/خاص،خصوصی/دولتی) ، آدرس دفتر مرکزی و شعبات ، پست الکترونیک ، سایت ، دفتر (مرکزی و سایر شعبات )، شماره همراه مدیرعامل و مسئول تضمین کیفیت و مدیر/مدیران فنی 
2-  ارائه جدول اطلاعات مدیر فنی و بازرسین درحوزه/ حوزهای بازرسی شامل: نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، سوابق تجربی، وضعیت استخدامی(دائمی و پاره وقت) 
3- ارائه مدارک حقوقی شامل آگهی ثبت، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، اساسنامه، اجاره نامه/ سندمالکیت دفترمرکزی و شعبات، آگهی ثبت شعبات ارائه اساسنامه مرتبط با سایر شرکت های سهامدار (درصورت وجود این قبیل سهامداران در شرکت) در صورت اینکه شرکت جزء یک مجموعه هولدینگ بوده و یا زیرمجموعه یک نهاد بزرگتر باشد ارسال اساسنامه سایر مستندات مرتبط با موضوع فعالیت و اطلاعات مربوط به سهامداران آن شرکت ها الزامی می باشد 
4-  چارت سازمانی 
5-  آخرین ویرایش مستندات جاری(مدارک و سوابق) بر اساس الزامات تعیین شده در استاندارد ملی ایران ایزو /آی ای سی17020شرکت از قبیل نظامنامه و روش های اجرایی و دستور العمل ها،چک لیست ها، فرم ها، منابع الزامی، فهرست اصلی مدارک، شرح مشاغل و شرایط احراز و فهرست کارکنان کلیدی جانشینان و بازرسان ........  (مربوط به زمان ارزیابی درمحل)
6-  بیمه نامه مسئولیت مدنی و حرفه ای و یا ضمانت نامه بانکی 
7-  فهرست تجهیزات و سایر امکانات فنی 
8-  رزومه و مستندات مرتبط با احراز صلاحیت کلیه بازرسین و مدیر/مدیران فنی در تمامی دامنه ها و رزومه و مستندات مرتبط با مسئول/مدیر تضمین کیفیت
9-  سوابق مربوط به کالیبراسیون تجهیزات 
10-  سوابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و سوابق بازنگری مدیریت و ممیزی های داخلی 
11-  مستندات مربوط به ارزیابی های مرکز ملی تایید صلاحیت اعم ازصدور/تجدید/تمدید/گسترش دامنه شامل: نامه و برنامه ارزیابی ،سایرمکاتبات،گزارشات ارزیابی،فرم عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مربوط به عدم انطباق ها 
12-  سوابق مرتبط با اقدامات انجام شده در شرکت در ارتباط با شکایات و درخواست رسیدگی مجدد 
13-  تصویر سوابق کلیه گواهینامه های تایید صلاحیت (شامل:صدور/تجدید/گسترش دامنه/تجمیعی)
14- سوابق پرداخت کارمزد خدمات تایید صلاحیت هر ارزیابی در محل به تفکیک
مجددا تاکید می گردد، ارسال اطلاعات و مستندات (14 گانه فوق ) برای هر ارزیابی در محل مرتبط با فرآیند تایید صلاحیت مختص به همان زمان در فولدرهای جداگانه الزامی می باشد. 
بيشتر