یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   18:46:50
1399/6/12 چهارشنبه اطلاعیه مختومه شدن درخواستهایی که بیش از 3ماه از زمان پذیرش اولیه آنها گذشته و آزمایشگاه نسبت به بارگذاری مدارک پس از پذیرش اقدام ننموده است (جدید)
بسمه تعالی 


"اطلاعیه مختومه شدن درخواستهایی که بیش از 3ماه از زمان پذیرش اولیه آنها گذشته و آزمایشگاه نسبت به بارگذاری مدارک پس از پذیرش اقدام ننموده است"

"با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند آن دسته از درخواست هایی که مدارک اولیه آنها مورد پذیرش قرار گرفته است و از تاریخ اعلام پذیرش به متقاضی، جهت بارگذاری مدارک پس از پذیرش، 3/سه ماه گذشته باشد و آزمایشگاه در این مهلت نسبت به بارگذاری مدارک اقدام ننماید، درخواست بسته و مختومه خواهد گردید و جهت ادامه فرآیند نیاز به ثبت درخواست جدید و انجام فرآیند مجدد می باشد. همچنین نهادهای متقاضی مکلف هستند 6 ماه قبل از تاریخ اتمام گواهینامه تایید صلاحیت صادره از سوی این مرکز، نسبت به درخواست در سامانه جامع تایید صلاحیت ایران naci.isiri.gov.ir (سامانه مربوط به متقاضیان صدور، مراقبتی وتجدید) و بارگذاری مدارک و تکمیل فرآیندها پس از پذیرش اقدام لازم بعمل آورند."
همچنین باستحضار می رساند؛ اصالت کلیه گواهینامه های صادره در زیرپورتال این مرکز به نشانی naciportal.isiri.gov.ir  بخش خدمات مرکز، آزمایشگاه ها، پس ازصدور و بارگذاری قابل رویت می باشد.
بيشتر