دوشنبه 30 فروردین 1400   06:30:30
1399/5/10 جمعه تاکید بر غیر مجاز بودن صدور گواهینامه محصول و گواهینامه بازرسی در دامنه هایی به غیر ازمحصولات زارعی و باغی فرآوری نشده برای مصارف انسان و دام توسط نهادهای بازرسی تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت (جدید)
بسمه تعالی

تاکید بر غیر مجاز بودن صدور گواهینامه محصول و گواهینامه بازرسی در دامنه هایی به غیر ازمحصولات زارعی و باغی فرآوری نشده برای مصارف انسان و دام توسط نهادهای بازرسی تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت
 
به آگاهی می رساند؛ نهادهای بازرسی دارای گواهینامه تایید صلاحیت مطابق با استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی17020:1392، در زمینه " فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک بر اساس استاندارد ملی ایران "11000  از این مرکز صرفا مجاز به صدور گزارش/گواهینامه بازرسی در زمینه "محصولات زارعی و باغی فرآوری نشده برای مصارف انسان و دام" تحت اعتبار این مرکز می باشند، بدین وسیله اخطار داده می شود، آن نهاد بازرسی مجاز به " صدور گواهینامه محصول" و " صدور گزارش/گواهینامه بازرسی فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک بر اساس استاندارد ملی ایران 11000در سایر زمینه های مندرج در دامنه کاربرد این استاندارد از قبیل، محصولات شیلاتی و کشاورزی- دامی ، محصولات فرآوری شده و .... تحت اعتبار این مرکز نمی باشد. بدیهی است صدور" گواهینامه محصول وگواهینامه بازرسی در دامنه های تایید صلاحیت نشده" تحت اعتبار این مرکز و استفاده از نماد NACI  و/ یاIAS غیرمجاز بوده و در صورت مشاهده مطابق قانون و مقررات با نهاد خاطی برخورد خواهد شد.
شایان ذکر است،گسترش تایید صلاحیت بازرسی مطابق استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی 17020:1392در دامنه های فوق الذکر مستلزم طی فرآیند تایید صلاحیت مطابق قوانین و مقررات این مرکز و لحاظ گردیدن آن دامنه / دامنه ها در گواهینامه تایید صلاحیت آن شرکت می باشد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 
بيشتر