دوشنبه 30 فروردین 1400   07:56:15
1399/4/21 شنبه اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (معرفی نهادهای ارزیابی انطباق نمونه)
بسمه تعالیاطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

 
سازمان ملی استاندارد ایران- مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در نظر دارد نسبت به معرفی نهادهای ارزیابی انطباق نمونه در مراسم روز جهانی استاندارد اقدام نماید؛ لذا براساس روش اجرایی "انتخاب اشخاص حقوقی و حقیقی نمونه سازمان به شماره مدرک 232/130/ر" آن دسته از نهادهای ارزیابی انطباق اعتبار داده شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت، اعم از نهادهای بازرسی، نهادهای گواهی کننده و آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون که تمایل به شرکت در فرآیند انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق نمونه مطابق دستورالعمل " انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده نمونه" به شماره مدرک 246/111/د را دارند، لازم است مدارک و مستندات مورد نیاز را طبق فرم های پیوست حداکثر تا تاریخ 1399/04/31 تکمیل و به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارسال نمایند. بدیهی است به تقاضاهایی که پس از تاریخ مذکور واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک 23 طبقه سوم

کدپستی: 1594845911
تلفن: 11-88931910
نمابر: 88931911
فايلها
شاخص نهاد نمونه آزمايشگاه.docx 56.783 KB
شاخص نهاد نمونه بازرسي.docx 28.658 KB
شاخص نهاد نمونه گواهي کننده.docx 30.105 KB
بيشتر