یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   17:28:18
1399/3/26 دوشنبه اطلاعیه انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (جدید)


انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

   نظر به پذیرش درخواست افزایش دامنه فعالیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه
(APAC) و صدور گواهینامه موافقتنامه شناسایی چند جانبه (MRA) اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (APAC)  برای مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انجام فرآیند تایید صلاحیت نهاد های گواهی کننده در زمینه سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی (OHSMS) که در سال 1398 و پیرو ارزیابی های بعمل آمده صورت پذیرفت، گسترش دامنه فعالیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تحت اعتبار مجمع بین المللی تایید صلاحیت(IAF) در موافقتنامه شناسایی چند جانبه (MLA) با موفقیت انجام شد و نظر به نتیجه موفقیت آمیز بررسی های بعمل آمده توسط آن مجمع ، زین پس گواهینامه های سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی(OHSMS) صادره تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، دارای پذیرش بین المللی خواهد بود.

    لازم به ذکر است گواهینامه های صادره تحت اعتبار این مرکز در زمینه های سیستم مدیریت کیفیت(QMS)، سیستم مدیریت زیست محیطی(EMS)، سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی(FSMS) و سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی(OHSMS) دارای پذیرش بین المللی می باشد.
 

 
بيشتر