شنبه 10 آبان 1399   19:03:41
1399/1/26 سه‌شنبه اطلاعیه مهم چاپ استاندارد ۹۴۲۶ تجدیدنظر سوم (جدید) (سیلندرهای گاز-بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت سیلندرهای فشار زیاد نصب شده بر روی خودروها به‌منظور ذخیره‌سازی گاز طبیعی به‌عنوان سوخت)
بسمه   تعالی

شرکت های بازرسی - آزمایشگاه های همکار
 
به اطلاع می رساند؛ استاندارد 9426 تجدیدنظر سوم (سیلندرهای گاز-بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت سیلندرهای فشار زیاد نصب شده بر روی خودروها به‌منظور ذخیره‌سازی گاز طبیعی به‌عنوان سوخت) مصوب کمیته ملی خودرو و نیرو محرکه به شرح فایل پیوست چاپ و روی سایت سازمان به نشانی http://standard.isiri.gov.ir بارگذاری گردیده است. از آنجا که مطابق دستورالعمل پیوست هشت ماده سوم آیین نامه معاینه فنی، استاندارد مذکور یکی از مبانی اجرای معاینه فنی خودرو های دوگانه سوز می باشد، شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار ملزم به رعایت موارد مذکور می باشند.
فايلها
inso9426.pdf 579.878 KB
بيشتر