شنبه 10 آبان 1399   19:42:21
1398/12/4 یکشنبه بخشنامه منع هر گونه همکاری (بجز انجام فرآیند ارزیابی) و دریافت هدایا از آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی (جدید) بخشنامه منع هر گونه همکاری (بجز انجام فرآیند ارزیابی) و دریافت هدایا از آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی  تاييد صلاحيت شده بر اساس استانداردهاي 17025 و 17020
بيشتر