شنبه 10 آبان 1399   19:27:16
اطلاع رسانی مهم در ارتباط با انجام ارزیابی های مراقبتی بر اساس ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025: 2017 (جدید)
اطلاعیه مختومه شدن درخواستهایی که بیش از 3ماه از زمان پذیرش اولیه آنها گذشته و آزمایشگاه نسبت به بارگذاری مدارک پس از پذیرش اقدام ننموده است (جدید)
تاکید بر غیر مجاز بودن صدور گواهینامه محصول و گواهینامه بازرسی در دامنه هایی به غیر ازمحصولات زارعی و باغی فرآوری نشده برای مصارف انسان و دام توسط نهادهای بازرسی تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت (جدید)
اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (معرفی نهادهای ارزیابی انطباق نمونه)
اطلاعیه انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (جدید)
ویرایش جدید استاندارد 17025 ISO/IEC (نسخه 2017) (جدید)
چاپ استاندارد ۹۴۲۶ تجدیدنظر سوم (جدید)
اطلاعیه محاسبه بیشینه رواداری کادمیم برای گندم وارداتی به میزان ۰/۰۶(شش صدم) میلی گرم بر کیلوگرم (جدید)
اسامی قبول شدگان آزمون ارزیابان استاندارد 17025 مورخ 19، 08، 1398 - مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (جدید)
غیر مجاز بودن صدور گواهینامه محصول توسط نهادهای بازرسی تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت (جدید)
بخشنامه منع هر گونه همکاری (بجز انجام فرآیند ارزیابی) و دریافت هدایا از آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی (جدید)
عدم اظهارنظر آزمایشگاه ها در خصوص تعیین کاربرد کالا (جدید)
اطلاع رسانی مهم در ارتباط با تایید صلاحیت آزمایشگاههاي همکار بر اساس ویرایش جدید 2017ISO/IEC 17025:  استاندارد
اطلاعیه پرداخت کارمزدخدمات سالیانه آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025 (جدید)
اطلاعیه دعوت به مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استاندارد 17025 مورخ 19، 08، 1398 (فایل پیوست)
انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط تیم ارزیابی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (APAC)...
 نحوه اطلاع از وضعیت و اصالت گواهینامه های صادره مربوط به شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده (جدید)
آزمون کتبی از متقاضیان ارزیابی  بر اساس استاندارد 17025 مركز ملي تائيد صلاحيت ايران
فرم تعهد پذیرش و تعهد شرایط تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق
فراخوان بانک کارشناسان مركز ملي تائيد صلاحيت ايران
1 2 3