چهارشنبه 9 مهر 1399   06:25:02
1399/4/24 سه‌شنبه بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور مربوط به الزام استفاده از ماسك در تمامي ادارات براي كليه ارباب رجوعان و كاركنان بخشنامه در خصوص الزام ااستفاده از ماسك در تمامي ادارات، بانك ها و مراكز ارائه خدمات عمومي و واحدهاي عملياتي از تاريخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ براي كليه ارباب رجوع و كاركنان به شماره ۱۷۷۱۸۸
بيشتر