دوشنبه 30 فروردین 1400   06:29:00
شرکت در آزمون مهارت در طول دوره اعتبار گواهینامه
 استفاده از نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
نامعتبر بودن گواهی کالیبراسیون فاقد نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 21 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 8 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 8 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اطلاعیه مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (تخلف های واصله به مرکز)
تصمیم گیری برای 21 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اطلاعیه مهم - کلیه نهادهای بازرسی و آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون متقاضی تایید صلاحیت
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 6 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 13 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
: تصمیم گیری برای 18 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
ششمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی
تصمیم گیری برای 9 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
نهمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی
شرکت دبیر و رئیس کمیته متناظر ارزیابی انطباق در اولین جلسه مجازی کمیته ارزیابی انطباق ایزو در سطح منطقه خاورمیانه
برگزاری اجلاس سالیانه ILAC-IAF ILAC-IAF 2020 virtual meetings
تصمیم گیری برای 22 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 1 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 2 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...