چهارشنبه 8 بهمن 1399   12:45:48
اطلاعیه مهم - کلیه نهادهای بازرسی و آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون متقاضی تایید صلاحیت
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 6 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 13  آزمایشگاه آزمون  توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
: تصمیم گیری برای 18  آزمایشگاه آزمون  توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
ششمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی
تصمیم گیری برای 9  آزمایشگاه کالیبراسیون  توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
نهمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی
شرکت دبیر و رئیس کمیته متناظر ارزیابی انطباق در اولین جلسه مجازی کمیته ارزیابی انطباق ایزو در سطح منطقه خاورمیانه
برگزاری اجلاس سالیانه ILAC-IAF ILAC-IAF 2020 virtual meetings
تصمیم گیری  برای 22 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 1 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 2 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
آغاز برگزاری اجلاس سالیانه ILAC-IAF
ارسال کلیه مدارک و مستندات مربوط به فرآیند تایید صلاحیت(اعطاء/تجدید/ گسترش دامنه)به تفکیک سال و ارزیابی در محل دامنه های بازرسی(جدید و فوررررری)
تصمیم گیری برای 5 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی و موافقت با صدور نخستین گواهینامه تایید صلاحیت در زمینه بازرسی فنی محصولات فناوری نانو در کشور توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 7 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 14 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 4 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 18 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...