چهارشنبه 6 مرداد 1400   03:05:55
آزمایشگاهها->آزمایشگاههای کالیبراسیون تائید صلاحیت شده بر اساس استاندارد17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
سال: 1397
نام استان : کرمان
نام آزمایشگاه: سیمان ممتازان کرمان
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/617
فرآیند تایید صلاحیت: تجدید
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1393/10/13
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1397/06/10
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1400/06/09
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: حجم، جرم و فشار.
تلفن و نمابر: 33370595 - 33370561 -034
آدرس و کدپستی: کرمان، کیلومتر جاده کرمان - تهران.
پست الکترونیک: www.momtazancement.com
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: فرسا سنجش وستا
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1546
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/03/30
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/03/29
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: گاز سنجی.
تلفن و نمابر: 88106549- 021
آدرس و کدپستی: تهران، خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان سیزدهم، پلاک 37، برج پرشیا قسمت اداری، طبقه هفتم، واحد 73.کدپستی: 14336743661
پست الکترونیک: www.farsa-sv.com
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: آصال
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/939
فرآیند تایید صلاحیت: تجدید
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1396/03/23
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات): 1400/02/19
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1405/02/18
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت:
تلفن و نمابر: 46840444-46840445 - 021
آدرس و کدپستی: تهران، کیلومتر 20 جاده قدیم کرج، شهر قدس، بلوار کلهر، نرسیده به سی متری شوراف پلاک 196. کدپستی:3751189413
پست الکترونیک: www.asaltest.ir
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: کاوش افزار سهند
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1505
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/02/19
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/02/18
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد، دما، فشار.
تلفن و نمابر: 88316009 -021
آدرس و کدپستی: تهران، تقاطع سمیه موسوی، محله ایرانشهر، ساختمان سعید، پلاک 68، طبقه دوم، واحد 31. کدپستی:1581674317
پست الکترونیک: -
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
سال: 1400
نام استان : کرمان
نام آزمایشگاه: کامکان ساخته های فلزی کارا
شماره انحصاری گواهینامه: NACI/Lab/1504
فرآیند تایید صلاحیت: اعطاء
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
تاریخ تعلیق:
تاریخ رفع تعلیق:
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1400/02/19
تاریخ صدور مجدد گواهینامه(آخرین تغییرات):
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/02/18
تاریخ افزایش اعتبار گواهینامه (براساس بندهای مصوب روش اجراییNACI-P15 ):
کمیت: ابعاد.
تلفن و نمابر: 42304878 - 42304824 -034
آدرس و کدپستی: سیرجان، بلوار شهید عباسپرو. کدپستی:1399839411
پست الکترونیک: -
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>