يكشنبه 15 تير 1399   22:11:19
آزمایشگاهها->آزمایشگاههای کالیبراسیون تائید صلاحیت شده بر اساس استاندارد17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
* وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: رول محور سامان (صدور- سال 98)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: پنهــا (تجدید - سال 98)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/124
اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/11/13
کمیت: دما، فشار، جریان سنجی (فلومتری)، جرم، ابعاد، گشتاور، اپتیک، شیمی، الکتریک.
تلفن و نمابر: 66008367 و 5-66025724-021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: صنایع مخابرات صاایران (صدور - سال 98)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام استان : خراسان رضوی
نام آزمایشگاه: نام آوران شایان قدرت (صدور - سال 98)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1342
اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/10/22
کمیت: کالیبراسیون گازسنج ها
تلفن و نمابر: 38481401 -051
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: مبنا دقیق پویا (تجدید - سال 98)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/841
اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/10/22
کمیت: جرم، شیمی، دما، فشار، دور.
تلفن و نمابر: 66840260 -021
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>