شنبه 3 اسفند 1398   21:55:28
1398/2/2 دوشنبه افزایش دامنه شمول فعالیت تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده در سطح بین الملل
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطابق با الزامات بین المللی و ملی، به تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده سیستم در زمینه صدور گواهینامه های ISO 9001، ISO 14001  و ISO 22000 تحت موافقت نامه بین المللی MRA با مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) می پردازد و این مرکز در نظر دارد در راستای افزایش زمینه های فعالیت خود در سطح بین المللی درخصوص تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده سیستم در زمینه صدور گواهینامه های ISO 50001  و ISO 45001  اقدام نماید.
لذا نهادهای گواهی کننده متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به آدرس
naciportal.isiri.gov.ir، بخش سازمان‌های گواهی‌کننده، مراجعه نمایند.
بيشتر