NACI
1397/3/23 چهارشنبه اطلاعیه شماره 3 آزمایشگاه - آزمون مهارت
اطلاعیه شماره 3: مراکز برگزارکننده آزمون مهارت دارای گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد 17043از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) می بایست هنگام ثبت نام جهت برگزاری آزمون مهارت و یا پس از آن، گواهینامه تایید صلاحیت خود را به نحو مقتضی در اختیار متقاضیان  قرار داده  و متقاضیان را از آزمونهایی که دارای تایید صلاحیت از مرکز ملی در آن زمینه نمی باشند به نحو مقتضی و شفاف مطلع نمایند.
بيشتر