NACI
1397/3/23 چهارشنبه اطلاعیه شماره 2 آزمایشگاه - آزمون مهارت
اطلاعیه شماره 2: آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون متقاضی /دارای تایید صلاحیت بر اساس استاندارد 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)، جهت مشارکت در آزمون مهارت میبایست به نکات ذیل توجه نمایند :
  • سوابق مشارکت در آزمون مهارت جهت انجام تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری، در صورتی قابل قبول می باشد که مراکز برگزار کننده آزمون مهارت دارای تایید صلاحیت بر اساس استاندارد 17043 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  و یا سایر نهادهای اعتبار دهی بین المللی باشد. 
  • آزمایشگاههای شرکت کننده میبایست قبل از استفاده از خدمات مراکز برگزار کننده آزمون مهارت، دامنه کاربرد آن مراکز را بررسی نمایند و تنها در دامنه کاربرد تایید صلاحیت شده در آزمونهای مهارت شرکت نمایند 
  • لیست مراکز برگزار کننده آزمون مهارت تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17043 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران(NACI)  در پورتال این مرکز به نشانی زیر قابل دستیابی می باشد.

naciportal.isiri.gov.ir

مراکز برگزار کننده آزمون مهارت à خدمات مرکز


بيشتر