پنجشنبه 25 مهر 1398   21:51:47
NACI
1397/2/25 سه شنبه اطلاعیه - آزمایشگاه (آزمون - کالیبراسیون)
از تاریخ 1397/02/01 مرکز ملی تایید صلاحیت مصوب گردید: آزمایشگاه های متقاضی تایید صلاحیت براساس استاندارد 17025 جهت انجام خدمات آزمون و کالیبراسیـون می بایست از خدمات آزمایشگاه های غیردفاعی استفاده نمایند مگر در موارد خاص پس از دریافت استعلام کتبی از این مرکز.
بيشتر