دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   08:53:28
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1396/4/25 يكشنبه اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص برنامه های تایید صلاحیت نهادهای بازرسی در پی تصمیمات متخذه در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با طرح های تایید صلاحیت نهادهای بازرسی، برخی موارد جهت اطلاع عمومی و رعایت نکات مربوطه از تاریخ تنظیم این سند، بدین وسیله منتشر می شود:
 

1- پذیرش درخواستهای جدید تایید صلاحیت شامل گسترش دامنه و اعطا تایید صلاحیت، تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد. این موضوع به منظور طرح ریزی برنامه های اجرایی تایید صلاحیت خواهد بود.

2- نهادهای بازرسی متقاضی تایید صلاحیت لازم است با انجام بررسی های دقیق در فضای کسب و کار(کارفرماها، تنظیم کنندگان مقررات و دستگاههای نظارتی) نسبت به برنامه ریزی های بلند مدت اقدام نمایند. بدین ترتیب درخواستهای مختلف تایید صلاحیت به دفعات مختلف و در طول سال کاری از شرکتهای بازرسی پذیرش نمی شوند. نهادهای بازرسی باید درخواستهای خود در طول یکسال کاری را تجمیع نمایند تا این مرکز با برنامه ریزی دقیق به آنها رسیدگی کند.

3- با توجه به اینکه مقرر گردیده است که کلیه دامنه های فعالیت تایید صلاحیت شده نهادهای بازرسی، به شکل تجمیع شده و در قالب یک گواهینامه تنطیم شود، در این خصوص ضمن تاکید بر انجام ارزیابی های تجمیعی امکان در نظر گرفتن اولین تاریخ اعتبار برای برخی زمینه های بازرسی وجود دارد. این موضوع بر محتوای استاندارد ملی ایران 17011 مبنی بر انجام ارزیابی های سالیانه و پایشهای مستمر، استوار می باشد.

4- در اولین فرصت و طبق برنامه ریزی قبلی، کلیه دامنه های فعالیت با انجام فرآیندهای مربوطه و در صورت حصول نتایج مثبت در ارزیابی ها، در قالب جدید گواهینامه های تایید صلاحیت(قالب تجمیعی) تنظیم خواهد شد.

5- همکاری و همگامی نهادهای بازرسی متقاضی تایید صلاحیت و تایید صلاحیت شده در خصوص تجمیع ارزیابی ها و در نتیجه تجمیع دامنه های فعالیت در یک گواهینامه، علاوه بر اینکه مطابق رویه های بین المللی و اهداف ملی است، نهایتا منجر به تسریع در ارائه خدمات و ارتقا جایگاه اعتبار بخشی خواهد شد.

    
 

                              تاریخ تنظیم سند: 2 بهمن 1395
   
بيشتر